• Sản xuất bao bì Carton sóng 2 lớp, 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp